Aanmelden

Cliënten kunnen zich aanmelden door op onze locatie langs te komen. Een medewerker van de stichting zal de intake fase met de cliënt doorlopen. Je kunt ook een afspraak plannen voor een gesprek door een mail te sturen.

Privacy

Het privacyreglement schrijft voor hoe stichting Aminah met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers. Bij stichting Aminah spreken we niet van cliënten, maar van deelnemers. 

De dagbesteding begeleid cliënten. Om dit goed te kunnen doen, zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke cliënt wordt daarom een registratie opgenomen in RIS en een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, ondersteuningsplan (persoonlijke ontwikkelingsplan), evaluaties, overeenkomst, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. 
De cliënt verneemt over de privacyreglement bij de intake, op het moment dat het dossier wordt opgesteld en bij het ondertekenen van zijn ondersteuningsplan. 

Wanneer het van belang is, wordt er bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen. 

Dit dossier is te allen tijde in te zien door de cliënt zelf (op aanvraag en in overleg met mantelzorger begeleiders dan wel wettelijk vertegenwoordigers) en uitsluitend voor de begeleider (=eindverantwoordelijke), die ook het ondersteuningsplan meegetekend heeft. 

 
Toestemming geven: Er wordt geen informatie over de cliënten verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de cliënt, mantelzorger, begeleiders dan wel wettelijk vertegenwoordigers. 

 Rechten van de cliënt: Cliënten hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit (met een geldig legitimatiebewijs en met toestemming van mantelzorger begeleiders dan wel wettelijk vertegenwoordigers) aangeven bij de manager die dit bespreekt met de begeleider van de cliënt. 

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier? Op de dagbesteding worden de persoonlijke gegevens van de cliënt bewaard in een beveiligd systeem, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de dagbesteding. De manager en eventueel bevoegde begeleiders (met toestemming van de manager mogen de persoonsgegevens van de cliënten in het dossier inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen. 
In RIS werken alleen de personeelsleden die geautoriseerd zijn. 

 Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. De bewaartermijn van (niet medische) cliëntgegevens is 5 jaar* na afsluiting van de begeleiding. 
* In bepaalde uitzonderingsgevallen geldt wettelijk gezien een andere bewaartermijn, bijvoorbeeld bij fiscale gegevens, zoals facturatie. 

Klachtenregeling

Heeft u een klacht, opmerking of complement? Laat het ons weten.

Stichting Aminah heeft graag tevreden deelnemers. Als u niet tevreden bent, dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken. Door in gesprek te gaan met een (betrokken) medewerker van Stichting Aminah. Wij komen graag tot een oplossing. U kunt ook een vertrouwenspersoon meenemen naar het gesprek. Binnen de stichting hebben wij ook vertrouwenspersonen. Uw vertrouwenspersoon mag ook een bekende van u zijn.

Indien u met een gesprek er niet uitkomt, dan kan u een klacht indienen. In het klachtenreglement van Stichting Aminah staat hoe uw klacht verder opgepakt wordt. Het doel van dit reglement is om ervoor te zorgen dat u klacht op een zorgvuldige en adequate wijze wordt opgepakt en afgehandeld.

Een klacht kan dus persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of via email ingediend worden.

Stichting Aminah
t.a.v. klachtenfunctionaris Stichting Aminah

Bos en Lommerweg 387
1061 DH Amsterdam
Telefoon: 020-7552409
Email: info@stichtingaminah.nl

Vertrouwenspersoon Stichting Aminah: Khadija
Email: info@stichtingaminah tav Khadija

Cliënt adviesgroep

Inspraak en medezeggenschap van de deelnemers vindt Stichting Aminah belangrijk. Iedereen moet zich vrij voelen om iets te vragen. Dit geldt niet alleen voor onze cliënten, net zo belangrijk vinden we de mantelzorgers en vertegenwoordigers. Om ruimte te bieden aan de cliënten en betrokkenen heeft Stichting Aminah een cliënten adviesgroep opgezet. De leden van de raad kunnen meepraten, meedenken en helpen vormen van een veilige en fijne omgeving voor cliënten en deelnemers van de verschillende activiteiten binnen de stichting. Regelmatig vinden overleggen plaats met het kernteam van de stichting. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om de stichting te adviseren.  

Wilt u ook lid worden van de cliënten adviesgroep? Neem dan met ons contact op door een email te sturen naar: clientenadviesgroep@stichtingaminah.nl

 

Ontdekken – Samen – Ontwikkelen