Privacyreglement

Het privacyreglement schrijft voor hoe dagbesteding Amira met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers. In Amira spreken we niet van cliënten, maar van deelnemers.Deze privacyreglement wordt nu getoetst op de regels van AVG (25-05-2018) Zodra de nieuwe versie is opgesteld zullen we deze met de nieuwe versie vervangen.

Het privacyreglement schrijft voor hoe dagbesteding Amira met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers. In Amira spreken we niet van cliënten, maar van deelnemers.

● De dagbesteding begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen, zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een registratie opgenomen in RIS en een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, ondersteuningsplan (persoonlijke ontwikkelingsplan), evaluaties, overeenkomst, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten.
● De cliënt verneemt over de privacyreglement bij de intake, op het moment dat het dossier wordt opgesteld en bij het ondertekenen van zijn ondersteuningsplan.

● Wanneer het van belang is, wordt er bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.

● Dit dossier is te allen tijde in te zien door de deelnemer zelf (op aanvraag en in overleg met mantelzorger begeleiders dan wel wettelijk vertegenwoordigers) en uitsluitend voor de begeleider (=eindverantwoordelijke), die ook het ondersteuningsplan meegetekend heeft.

● Toestemming geven: Er wordt geen informatie over de deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer, mantelzorger, begeleiders dan wel wettelijk vertegenwoordigers.

● Rechten van de deelnemers: Deelnemers hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit (met een geldig legitimatiebewijs en met toestemming van mantelzorger begeleiders dan wel wettelijk vertegenwoordigers) aangeven bij de manager die dit bespreekt met de begeleider van de deelnemer.

● Wie heeft toegang tot het persoonsdossier: Op de dagbesteding worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer bewaard in een afsluitbare kast in het afsluitbare kantoor, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de dagbesteding. De manager en eventueel bevoegde begeleiders (met toestemming van de manager mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in het dossier inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.
● In RIS werken alleen de personeelsleden die geautoriseerd zijn.

● Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. De bewaartermijn van (niet medische) cliëntgegevens is 5 jaar* na afsluiting van de begeleiding.
* In bepaalde uitzonderingsgevallen geldt wettelijk gezien een andere bewaartermijn, bijvoorbeeld bij fiscale gegevens, zoals facturatie.

• Klachtenregeling Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij zich richten tot:
• de verantwoordelijke: het bestuur van Stichting Aminah, dagelijks bereikbaar op de werkvloer en telefonisch 020-
• Team Klachten en kwaliteit bereikbaar op 020-251 4444 of per mail: klachtensociaal@amsterdam.nl
• de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en
• het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.
Deze privacyreglement wordt nu getoetst op de regels van AVG (25-05-2018) Zodra de nieuwe versie is opgesteld zullen we deze met de nieuwe versie vervangen.

Neem contact op

Location: Bos en Lommerweg 387, 1061DH Amsterdam

Email: info@stichtingaminah.nl